1

DDP Brzozów – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU – PRZYPOMNIENIE

FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE przypomina, iż z dniem 31/12/2022r. zakończyła się realizacja projektu pn.

DZIENNY DOM POBYTU W BRZOZOWIE

„Centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .

W związku z powyższym zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu, pobytu podopiecznych w ramach DDP i świadczenia usług opiekuńczych i opiekuńczych specjalistycznych w m-cu zamieszkania.
W okresie trwałości projektu, tj. przez 30 m-cy od zakończenia projektu., przypominamy o gotowości do wykonywania usług w DDP (przy założeniu że zebrana zostanie odpowiednia ilość osób chętnych) i usług opiekuńczych w m-cu zamieszkania.
Z usług mogą korzystać osoby powyżej 60 roku życia z terenów miasta i gminy Brzozów woj. podkarpackiego potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
W związku z brakiem możliwości zapewnienia na chwilę obecną finansowania wyżej wymienionych świadczeń ze środków zewnętrznych dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 02.01.2023r. usługi świadczone będą odpłatnie.

Koszty rozkładają się następująco:
-koszt dziennego pobytu w DDP 209,00 przy liczbie uczestników 10 osób i przy minimalnym okresie pobytu 1 m-c
– koszt dziennego pobytu w DDP 150,00 przy liczbie uczestników 20 osób i przy minimalnym okresie pobytu 1 m-c
– koszt jednej godziny opieki w m-cu zamieszkania 40,00 wraz z teleopieką
– koszt jednej godziny opieki specjalistycznej w m-cu zamieszkania 80,00 wraz z teleopieką.

Regulamin usług w m-cu zamieszkania-trwałość

Regulamin DDP trwałość pdf

załącznik nr 1A – Formularz rekrutacyjny do DDP-trwałość

załącznik nr 2A -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w DDP-trwałość

załącznik nr 1B – Formularz rekrutacyjny opieka w miejscu zamieszkania-2 trwałość

Zaświadczenie lekarskie -_zalecenie korzystania ze wsparcia i brak_przeciwskacań trwałość

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót