1

Dzienny Dom Pobytu „Centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych”

Cel projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa funkcjonowania osób starszych/ niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta i gminy Brzozów poprzez:
– zwiększenie liczby miejsc w Dziennym Domu Pobytu w Brzozowie z 24 do 30,
– realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i teleopieki dla 24 osób,
– realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i teleopieki dla 20 osób w okresie 01.06.2020 – 31.10.2022 r.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 74 osoby starsze. W ramach projektu opieką zostanie objętych 30 os. w dziennym domu pobytu, 24 os usługami opiekuńczymi i teleopieką, 20 os. usługami specjalistycznymi, opiekuńczymi i teleopieką), mieszkających na terenie miasta i gminy Brzozów woj. podkarpackie, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego w wieku powyżej 60 roku życia.
Zadania:
1. Działalność DDP
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wraz z Teleopieką
Rezultaty:
1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społ., istniejących po zakończeniu proj.: 21
2. Liczba utworzonych w programie m. świadczenia usług asystenckich i opiek. istniejących po zakończeniu proj. 21
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku udziału w proj.: 74
4. L. os., u których nastąpiła poprawa jakości życia i kondycji psycho- fizycznej w wyniku objęcia usługami opiek.i i pielęg.: 74
5. L. os., które nabyły nowe umiejętności manualno-artystyczne w wyniku udziału w proj.: 30

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działanie: 8.3 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna nr umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0098/19-00
Okres realizacji projektu: od: 01.06.2020 do: 31.10.2022

Wartość projektu: 3 313 389,20
Wartość dofinansowania: 3 092389,20
Wartość wkładu własnego: 221 000,00

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót