1

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 – NABÓR WNIOSKÓW

FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE

ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
WAŻNE: Informujemy, iż ze względu na duży napływ wniosków, z dniem 26.05.2023 wstrzymujemy nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Aby zgłosić się do udziału w programie należy złożyć dokumenty w biurze Fundacji w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 14, bądź wysłać pocztą na adres „FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE”, 36-200 BRZOZÓW, ul. RZESZOWSKA 14 (dopisek ASYSTENT 2023).

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

ZALACZNIK-NR-3-DO-PROGRAMU-AOOZN-NGO-2023-1667831054

ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-AOOZN-NGO-2023-1667831067

ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-AOOZN-NGO-2023-1667831073

ZE SZCZEGÓŁAMI PROGRAMU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJAC PONIŻSZY LINK:

PROGRAM-AOOZN-NGO-2023-1667830762

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót