1

Rusza nabór do programu „Brzozowscy Seniorzy na +”

Rekrutacja do zadania będzie mieć charakter otwarty, będzie prowadzona metodą zewnętrzną. Zgłoszenia do udziału w zadaniu przyjmowane będą: osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną i elektroniczną. Zgłoszenie do zadania zawierać będzie ankietę dot. potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w związku z uczestnictwem w zadaniu np. dot. potrzeby zapewnienia tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnościami, materiały w alfabecie Braille’a itp. Fundacja zrobi wszystko by odpowiedzieć na te potrzeby.

Kryteria DOPUSZCZAJĄCE do zadania będą następuje:
– bycie mieszkańcem powiatu brzozowskiego/weryfikacja na podstawie oświadczenia
– bycie osobą w wieku 60+/weryfikacja na podstawie nr PESEL, Lista osób uczestniczących w zadaniu będzie tworzona na podstawie kolejności zgłoszeń, jednakże ze względu na charakter zadania pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały samotne osoby (I kryterium PIERWSZEŃSTWA) i posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (II kryterium PIERWSZEŃSTWA). W pierwszej kolejności do zadania zostaną przyjęte osoby spełniające dwa kryterium pierwszeństwa, następnie jedno i osoby nie spełniające żadnego kryterium pierwszeństwa. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie zastosowane kryterium ROZSTRZYGAJĄCE – data wpływu zgłoszenia. W tym celu prowadzona będzie lista zgłoszeń kandydatów do uczestnictwa w zadaniu oraz lista rezerwowa – z osobami, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na większą liczbę zgłoszeń niż miejsc w zadaniu.

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót