1

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024 – NABÓR WNIOSKÓW

 

INFORMUJEMY IŻ ZE WZGLĘDU NA DUŻY NAPŁYW WNIOSKÓW ZAMYKAMY NABÓR. ROZPATRZONE ZOSTANĄ ZGŁOSZENIA ZŁOŻONE DO DNIA 19.02.2024 WŁĄCZNIE LUB WYSŁANE POCZTĄ DO DNIA 19.02.2024

 

FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE

ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Aby zgłosić się do udziału w programie należy złożyć dokumenty w biurze Fundacji w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 14, bądź wysłać pocztą na adres „FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE”, 36-200 BRZOZÓW, ul. RZESZOWSKA 14 (dopisek ASYSTENT 2024).

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2024/02/zalacznik-nr-3-do-programu-aoozn-ngo-2024-karta-zgloszenia-1695130771.docx

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2024/02/zalacznik-nr-4-do-programu-aoozn-ngo-2024-karta-zakresu-czynnosci-1695130775.docx

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2024/02/zalacznik-nr-12-do-programu-aoozn-ngo-2024-klauzula-rodo-1695130850.docx

ZE SZCZEGÓŁAMI PROGRAMU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJAC PONIŻSZY LINK:

 

Poniżej zamieszczamy informacje wynikające z Programu kto może zostać Asystentem oraz kwestionariusz osobowy dla kandydata na Asystenta jaki należy dołączyć do wniosku w przypadku wskazania asystenta przez osobę składającą wniosek.

 

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2024/02/kwestionariusz-osobowy-1-1.jpg

 

do kwestionariusza należy dołączyć dokument poświadczający kwalifikacje wynikające z zapisów Programu (pkt.1,2,3 poniżej)

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Programu.

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy .
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.
6. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót