1

Odpłatne usługi zdrowotne świadczone w Dziennym Domu Opieki Medycznej Starej Wsi (DDOM)

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE

zaprasza osoby niesamodzielne mieszkające
na terenie powiatu brzozowskiego do skorzystania
z odpłatnych  usług zdrowotnych świadczonych
w Dziennym Domu Opieki Medycznej Starej Wsi (DDOM).

Usługi będą świadczone w okresie trwałości projektu
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi

nr RPPK.08.03.00-18-0012/18  współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
 Zapraszamy w szczególności osoby powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Opłata za 1 dzień  pobytu w DDOM ( w 2022 r.) przy obowiązku zawarcia umowy na minimum 30 dni roboczych wynosi 90,00 zł.

Udzielanie świadczeń w DDOM  rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób.

Usługi w DDOM świadczone są zgodnie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej określonym przez Ministerstwo Zdrowia.

Do DDOM mogą być przyjęci:

a)   pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

b)   pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne
z zakresu leczenia szpitalnego,

którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów
w okresie 3 miesięcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych do DDOM-u.

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie:

–  skierowania wydanego przez lekarza POZ, a w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym przez lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu (załącznik nr 1),

– karty oceny stanu klinicznego w skali Barthel (załącznik nr 2).

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne: w siedzibie Fundacji W TROSCE O ŻYCIE w Brzozowie, ul. Rzeszowska 14, i na www.wtrosce.eu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  również pod numerem tel. 695577975 i na www.wtrosce.eu

 

REGULAMIN_REKRUTACJI_DDOM_STARA WIEŚ_w okresie trwałości

FORMULARZ REKRUTACYJNY do DDOM

Zał. 1 do formularza rekrutacji – skierowanie DDOM

Zał. 2 do formularza rekrutacji skala-barthel DDOM

Wzór umowy korzystania z usług DDOM

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót