Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościam

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”

 

Projekt umożliwia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, skorzystanie z usług opieki wytchnieniowej, umożliwiających im na odpoczynek od opieki nad swoimi bliskimi.

Realizując projekt Fundacja „W Trosce o Życie” wspiera opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie w postaci do 240 godzin opieki wytchnieniowej w formie dziennej i do 14 dni w formie całodobowej.

Fundacja „W Trosce o Życie” realizuje projekt dla osób zamieszkających tereny województwa podkarpackiego. Zgłoszenia Uczestników do Programu będą przyjmowane osobiście, telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022

Do Karty zgłoszenia należy obligatoryjnie dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem skorzystania z programu będzie podpisanie klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.

Termin realizacji opieki wytchnieniowej od 01.01.2022 do 31.12.2022. W przypadku dużego zainteresowania projektem, Fundacja „W Trosce o Życie” zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu realizacji projektu.

Projekt jest bezpłatny, w całości finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Do pobrania:

 

Program Opieka wytchnieniowa
Karta zgłoszenia do projektu
Klauzula informacyjna RODO
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – FIM

 

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Całkowita wartość projektu:  2 642 640,00 PLN
Kwota dofinansowana: 2 642 640,00 PLN

 

 

Powrót