Dzienny Dom Pobytu w Rakowej

Dzienny Dom Pobytu w Rakowej

Uczestnicy projektu są objęci bezpłatnymi usługami opiekuńczymi w postaci dziennego domu pobytu, w tym udziałem w życiu kulturalnym oraz poradnictwem specjalistycznym.
Usługi są świadczone od poniedziałku do piątku dla 24 osób w okresie 01.08.2018 r. – 31.03.2021 r. z kontynuacją do 30.09.2023 ze zwiększeniem liczebności uczestników do 28 osób.

Fundacja „W Trosce o Życie” jako Realizator projektu zapewnia całodzienne wyżywienie oraz transport.

  1. W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie poniższe zapisy:
    Zamieszkuje na terenie gminy Tyrawa Wołoska lub Olszanica.

  2. Złożyła we wskazanym terminie wymagane dokumenty rekrutacyjne.

  3. Jest osobą w wieku poprodukcyjnym (60+), która równocześnie jest: osobą niesamodzielną ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

  4. Deklaruje wniesienie częściowej odpłatności w przypadku gdy jej dochód przekracza 150% wł. kryterium dochodowego pomocy społecznej, za realizowane usługi.

Placówka DDP w Rakowej prowadzona przez „Fundację w Trosce o Życie” zapewnia opiekę 28 osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Oprócz ciepłego posiłku podopiecznym zapewnia się ciekawe  zajęcia: ćwiczenia rehabilitacyjne, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkania okolicznościowe . Na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Rakowej  zaadoptowano budynek szkoły w Rakowej 50. Inwestycja została dofinansowana z Funduszy Europejskich w Gminie Tyrawa Wołoska.

Nasz DDP zatrudnia wykwalifikowany personel. W jego gronie mamy opiekunów medycznych, rehabilitanta, dietetyczkę, psychologa, Panią teatrolog oraz terapeutę zajęć plastycznych, którzy regularnie odwiedzają Naszą placówkę. 

Dzienny Dom Pobytu w Rakowej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3.

Do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU DDP w RAKOWEJ

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia

Załącznik nr 4- Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

Załącznik nr 5 – Formularz danych osobowych

Załącznik nr 6 – Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie rodziny do współpracy przy organizacji transportu

Powrót